About humidity ความชื้น in shipping containers

1. Relative humidity measures the amount of moisture in the air. It is expressed in a percentage of how much moisture the air could possibly hold. The wetter or damper the air is, the higher the relative humidity. The drier the air feels, the lower the relative humidity. Thus, 100% humidity is actually rain.

ความชื้นสัมพัทธ์ คืออะไร ความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณความชื้นในอากาศ โดยมีค่าหน่วยการบอกความชื้นเป็น เปอร์เซ็นต์ ว่า ณ ขณะนั้นๆ อากาศได้อุ้มความชื้นไว้เท่าไร ยิ่งเมื่อเรารู้สึกชื้น หรือ รู้สึกเปียกมากเท่าไร ความชื้นสัมพัทธ์ก็ยิ่งสูงเท่านั้น หากความชื้นสัมพัทธ์ 100% นั่นหมายความว่า ฝนกำลังตก

2. When stuffing a container in any climate, you also stuff the actual humidity contained in the air at the place of packing.

ทุกครั้งที่คุณทำการบรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ว่าสภาพอากาศขณะนั้นจะป็นเช่นไร คุณได้ทำการบรรจุความชื้นเข้าไปด้วยเสมอ

3. When closing the container, the humidity is contained in a very small space. As the container is moved from one climate to another, the humidity vaporizes up into the ceiling of the container, where it will start to rain down onto the cargo. Either the humidity will start to soak into the cargo or run along the surface of i e steel products. It can also turn into water that runs towards the bottom of the container. InterDry Power Desiccant actually “catches” the moisture before it vaporizes.

เมื่อมีการปิดตู้คอนเทนเนอร์ ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่นักมีความชื้นอยู่ภายในตู้ เมื่อมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ที่มีความแตกต่างทางภูมิอากาศ ความชื้นจะระเหยสู้บนผนังตู้คอนเทนเนอร์ และ เกิดปรากฏการณ์คล้ายฝนตก ตกลงบนสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์, และทำให้สินค้าเปียก หรือตกลงบนพื้นผิวของสินค้า เช่น เหล็ก และสินค้าที่ทำจากเหล็ก และยังไหลลงพื้นของตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วย สารดูดความชื้น InterDry ทำหน้าที่ดูดความชื้นในอากาศก่อนที่จะระเหยและรวมตัวเป็นหยดน้ำ

4. As soon as the climate changes, the moisture will either vaporize again or really start making trouble among your different products being shipped, if you do not use a desiccant. The longer the transportation time – the more damage may possibly develop.

ทันที่ที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ความชื้นในกากาศจะระเหยอีก และ ทำให้สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์มีปัญหา หากท่านไม่ได้ใช้สารดูดความชื้น ยิ่งระยะเวลาการเดินทางยาวนานเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงกับปัญหาความชื้นมากเท่านั้น

5. You may have seen your cargo being loaded in perfect condition. But have you ever opened a container full of molded furniture? Or rusty motor equipment? Or rice sacks full of mildew? Or fruit covered in fungus? The customers do not like it. They will blame you. They will lose money and time, they will lose their customers and they will make claims to you. Then you will lose money and time, and possibly even the client. Since there are many parties along the transportation chain, many may be blamed for damaged goods – like manufacturers, traders, shipping lines and forwarders. Why be among them?

คุณอาจจะทราบว่า สินค้าของคุณได้บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์อย่างเรียบร้อย แต่คุณเคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ขึ้นรา หรือ อุปกรณ์ต่างๆขึ้นสนิมหรือไม่ หากลูกค้าของคุณประสบปัญหาเหล่านี้ แล้วเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณย่อมไม่เป็นการดีแน่ ทำไมเราไม่หาวิธีป้องกันปัญหา

6. Other desiccants being used are i.e. silica gel. Silica gel is the most common type of desiccant in use today. It is a porous sand and can absorb moisture in the air, often up to 40 % of it´s weight. However, silica gel absorbs moisture best in small, confined spaces and often end up getting saturated in a very short time span, making it unsuitable for container shipments. When saturated, it will not help catching the moisture anymore. Be aware that some silica gel – the blue contains cobolt – is toxic, and can not be disposed of any which way.

ซิลิกาเจล เป็นสารดูดความชื้นที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี หากแต่สามารถดูดความชื้นได้เพียง 40% และจะดูดความชื้นได้ดีกับพื้นที่เพียงเล็กๆเท่านั้น และซิลิกาเจลสีฟ้า เป็นสารดูดความชื้นที่ต้องระวัง เพราะมี สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และเป็นขยะพิษที่ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไป

7. The best insurance there is – using InterDry Power Desiccants. The effect is 40 – 60 % better than other products in the market.

การใช้สารดูดความชื้น InterDry Power Desiccants. จึงเป็นการประกันสินค้าจากความเสียหายจากความชื้นได้ดีที่สุด

InterDry Power Desiccant – Weight gain by absorption

We have been testing and tweaking our products for many years. I would like to have a look at one of those tests that we participated in together with 4 of our main competitors.

Below is the result of a test where the weight gain by absorption was calculated by a temperature of 38 degrees Celcius, 90% Relative Humidity, during a period of one month. Calculations were made by re-calibrating the initial weight to 1000 grams uniformly amongst all different brands of desiccant so that direct comparison was possible.

All products showed initially a very high absorption in the first 7 days. Our competitors dropped out very quickly as you can see. Other Brand 2 started losing its absorption power after 5 days and even started leaking after 7 days. Other Brand 3 and Other Brand 6 started leaking on day 11.

Can you imagine what happens to your cargo if in the first week there is no protection from humidity inside your container?

InterDry Power Desiccant 1000 grams went on to absorb moisture resulting in a final weight of approximately 2800 grams.

Our view on customer service

Our customers are our most important asset. They are the reason InterDry Thailand exists.
Therefore we ensure to provide them not only efficient and on time service, but also share our time tested experience and knowledge.

Our goal is to help our customers grow their business by providing them with complete container desiccant solutions to perform better in their areas of operation.

We ensure complete control of moisture related problems by producing and supplying products that are safe, environmentally neutral, cost effective and easily available.

We understand that our customers are mainly concerned with selling and marketing their own products and are not necessary knowledgeable about container desiccant. We try to discover the exact needs of our customers, so we can serve our customer efficiently and ensure they don’t need to worry about their precious cargo.